Naar de pagina-inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


De onderstaande algemene voorwaarden zijn zoveel mogelijk in spreektaal opgesteld, dit om misverstanden zoveel mogelijk te voorkomen.

1. Algemeen

Het OpgroeiHuis is opgericht door Hiranthi Molhoek-Herlaar en staat ingeschreven in het handelsregister (Kamer van Koophandel) onder nummer 08166541.

Het OpgroeiHuis is gevestigd op: Hanenberglanden 127, 7542 EV Enschede.

Wijzigingen in deze voorwaarden worden tenminste een maand van tevoren aangekondigd. Wijzigingen ten gunste van de cliënt kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd, zonder vooraankondiging.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 15 juni 2015.

2. Tarieven

De huidig geldende tarieven zijn te vinden op de website. Informatie over eventuele teruggaaf van de zorgverzekering is hier ook te vinden. De tarieven voor een lopend traject zijn te vinden in de overeenkomst die door beide partijen is ondertekend.

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. Voor reeds lopende trajecten geldt het tarief dat in de overeenkomst is vastgesteld.

Kort contact (telefonisch of via mail) buiten de vastgestelde sessies is, mits dit korter is dan 15 minuten, inbegrepen in de overeenkomst. Tussentijds contact dat hierboven komt, of wanneer er vaker korte contacten tussen de sessies zijn, worden volgens de overeengekomen tarieven berekend, zoals in de overeenkomst vermeld staan.

Contact met derden, tijdens een traject, wordt altijd volgens de overeengekomen tarieven berekend. Wanneer er geen lopend traject is, worden de huidig geldende tarieven, zoals omschreven op de Tarieven pagina, gebruikt voor de facturering.

3. Betalingsvoorwaarden

Facturen worden via e-mail verzonden. Indien gewenst kan er tevens via gewone post een factuur verzonden worden, tegen een meerprijs van €1,50 per factuur.

Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Indien betaling niet binnen die termijn is voldaan (het is niet bijgeschreven op de bankrekening van het OpgroeiHuis), wordt er een betalingsherinnering gestuurd. Als het openstaande bedrag niet binnen de herinneringstermijn wordt betaald, is het OpgroeiHuis gerechtigd administratiekosten (á €7,50 per factuur) te rekenen op een nieuwe herinnering.

Wanneer ook de tweede herinnering niet binnen de aangegeven termijn is bijgeschreven op de rekening van het OpgroeiHuis, wordt de cliënt in gebreke gesteld. De openstaande facturen worden op dat moment uit handen gegeven voor verdere afhandeling. De daarbij komende kosten worden, conform de wetgeving, voor rekening van de cliënt.

4. Verhindering

Indien bij verhindering tot 48 uur van tevoren de afspraak wordt afgezet, hoeven de kosten voor de afgesproken sessie niet in rekening te worden gebracht. Omdat er tijd voor u en/of uw kind is gereserveerd, wordt er bij afzeggen binnen die 48 uur of niet op komen dagen de kosten van de afgesproken sessie alsnog gefactureerd.

In het geval van overmacht is overleg en eventueel afwijken hiervan mogelijk. Dit wordt door het OpgroeiHuis beoordeeld.

Tijdig verzetten van de afspraak is uiteraard mogelijk. Dit gaat het snelst via telefonisch contact, via e-mail is ook een mogelijkheid.

5. Aansprakelijkheid

De adviezen die vanuit het OpgroeiHuis worden gegeven zijn resultaatgericht, zonder dit resultaat te garanderen. Opgelopen letsel, voortvloeiende uit diensten of zaken van het OpgroeiHuis, vallen buiten de aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het OpgroeiHuis.

6. Begeleiding van kinderen

Bij het begeleiden van kinderen tot 17 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/verzorgers akkoord moeten gaan met de begeleiding. Dit betekent dat, in het geval van een scheiding, beide gezaghebbende ouders/verzorgers de overeenkomst moeten ondertekenen. Tevens in het geval van een scheiding: beide gezaghebbende ouders/verzorgers ontvangen een cc bij mailcontact.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide partijen gewenst, maar niet noodzakelijk. Indien de andere ouder/verzorger bezwaren maakt tegen de begeleiding.

7. Vertrouwelijkheid

Het kan in het belang van het kind zijn om gegevens te delen met derden, zoals de huisarts. IB’er of juf/meester. Dit wordt alleen in overleg en met toestemming uitgevoerd.

Op verzoek van de ouders/verzorgers kan er een verslag naar een derde partij, zoals school, worden verzonden. Dit verslag wordt door het OpgroeiHuis opgesteld.

8. Observaties

Op verzoek van de ouders/verzorgers kan er een observatie worden afgesproken. Indien deze observatie bij een derde partij moet worden uitgevoerd, is het vanzelfsprekend belangrijk dat deze derde partij hier toestemming voor geeft.

9. Praktijkruimte

De praktijkruimte van het OpgroeiHuis beschikt niet over een wachtruimte. In het geval van kindercoaching betekent dit, dat de ouder/verzorger het kind op de afgesproken tijd afzet en tevens op de afgesproken tijd weer ophaalt. Het OpgroeiHuis is vlakbij een winkelcentrum gelegen. Daarnaast is het omringd met prachtige natuur, deze natuur ontdekken is uiteraard ook een goede mogelijkheid. De ouder/verzorger dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te blijven.